Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Cook Bake Eat Love, gevestigd op Drevel 36, 1141 JZ Monnickendam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer . Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer

1. Dienstverlening
1.1 Cook Bake Eat Love heeft als doelstelling om maaltijden te bereiden die op bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.

1.2 De dag menu’s kun je tot 12:00 op de zelfde dag bestellen via 0299-742885/0624126346, hungry@cookbakeeatlove.com of via www.cookbakeeatlove.com bestellen.

1.3 De vaste, broodjes en snacks menu’s kun je tot 20:00 via 0299-742885/0624126346, hungry@cookbakeeatlove.com of via www.cookbakeeatlove.com bestellen.

1.4 Een bestelling is definitief als  deze per telefoon, WhatsApp of e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat Cook Bake Eat Love te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.

1.5 Je kunt je bestelling van ons dag menu’s tot 14:00 uur op de dag van levering zonder kosten annuleren via 0299-742885, WhatsApp 0624126346 of via www.cookbakeeatlove.com doorgeven. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

2. Account
2.1 Voordat je kunt bestellen via www.cookbakeeatlove.com, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres en telefoonnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je bestellingen.

2.2 Bestelling via de telefoon of e-mail hoeft je niet van te voren te registreren.

2.3 Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

2.4 Het staat Cook Bake Eat Love te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mail adres en/of telefoon gegevens.

2.5 Je staat er jegens Cook Bake Eat Love voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan Cook Bake Eat Love door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.

 3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Cook Bake Eat Love en/of onze licentiegevers.

3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Cook Bake Eat Love heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Cook Bake Eat Love over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Cook Bake Eat Love voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

3.4 Cook Bake Eat Love heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Aan de dienstverlening van Cook Bake Eat Love wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.

4.2 Cook Bake Eat Love garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Cook Bake Eat Love geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

4.3 Cook Bake Eat Love behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.

4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

4.5 Cook Bake Eat Love is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Cook Bake Eat Love en/of onze bestuurders.

4.6 Cook Bake Eat Love is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

4.7 Cook Bake Eat Loveheeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.

4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Cook Bake Eat Love daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Cook Bake Eat Love kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

4.9 Je vrijwaart Cook Bake Eat Love voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling
5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.

5.2 Veilig betalen via rembours of via rekeningnummer NL48 INGB 0005 2833 28 t.n.v Tri Walakani

5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy
6.1 Cook Bake Eat Loveverwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. we maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via behappy@cookbakeeatlove.com

7. Algemeen
7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Monnickendam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Cook Bake Eat Love worden overgedragen, heeft Cook Bake Eat Love het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.